Predmet C-458/18: Presuda Suda (peto vijeće) od 2. travnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Administrativen sad Sofija-grad – Bugarska) – „GVC Services (Bulgaria)” EOOD protiv Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika” – Sofija (Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica – Direktiva 2011/96/EU – Članak 2. točka (a) podtočke i. i iii., Prilog I. dio A točka (ab) i dio B zadnja alineja – Pojmovi ‚trgovačka društva koja su osnovana u skladu s pravom Ujedinjene Kraljevine’ i ‚corporation tax u Ujedinjenoj Kraljevini’ – Društva sa sjedištem u Gibraltaru koja ondje podliježu porezu na dobit)