Υπόθεση C-458/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 2ας Απριλίου 2020 [αίτηση του Administrativen sad Sofia-grad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — «GVC Services (Bulgaria)» EOOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia (Προδικαστική παραπομπή – Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 2011/96/ΕΕ – Άρθρο 2, στοιχείο α', σημεία i και iii, και παράρτημα I, μέρος A, στοιχείο κη', και μέρος B, τελευταία περίπτωση – Έννοιες των«εταιρειών που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου» και του «corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο» – Εταιρίες καταχωρισμένες στο μητρώο εταιριών στο Γιβραλτάρ και υποκείμενες στον εκεί φόρο εταιριών)