Дело C-458/18: Решение на Съда (пети състав) от 2 април 2020 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — „ДжиВиСи Сървисиз (България)“ ЕООД/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София (Преюдициално запитване — Обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки — Директива 2011/96/ЕС — Член 2, буква а), подточки i) и iii), и част A, буква аб) и част Б, последно тире от приложение I — Понятия „дружества, регистрирани в съответствие с правото на Обединеното кралство“ и „corporation tax във Великобритания“ — Дружества, които са регистрирани в Гибралтар и там подлежат на облагане с корпоративен данък)