Komission asetus (EY) N:o 961/2004, annettu 12 päivänä toukokuuta 2004, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti