kohtuasi C-573/17: Euroopa Kohtu (suurkoda) 24. juuni 2019. aasta otsus (Rechtbank Amsterdami eelotsusetaotlus — Madalmaad) — Daniel Adam Popławski suhtes tehtud Euroopa vahistamismääruse täitmisega seotud menetlus (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö kriminaalasjades — Euroopa vahistamismäärus — Raamotsused — Vahetu õigusmõju puudumine — Liidu õiguse esimus — Tagajärjed — Raamotsus 2002/584/JSK — Artikli 4 punkt 6 — Raamotsus 2008/909/JSK — Artikli 28 lõige 2 — Liikmesriigi avaldus, mis võimaldab tal jätkata süüdimõistetud isikute üleandmist käsitlevate kehtivate õigusaktide kohaldamist, mis olid kohaldatavad enne 5. detsembrit 2011 — Hilinenud avaldus — Tagajärjed)