Komission asetus (EY) N:o 849/2005, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 641/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana