Komission asetus (EY) N:o 1904/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta