Komission asetus (EY) N:o 94/2001, annettu 17 päivänä tammikuuta 2001, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta