Neuvoston asetus (EY) N:o 809/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007 , asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ajoverkkojen osalta