Komission asetus (EY) N:o 605/2005, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2005, jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 muuttamisesta