Årlig uppdatering av korrigeringskoefficienterna för löner till Europeiska unionens tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda som tjänstgör i tredjeländer (Eurostats rapport av den 29 oktober 2020 om 2020 års uppdatering av löner och pensioner till EU:s tjänstemän i enlighet med artiklarna 64 och 65 i och bilaga XI till tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen, genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2020 en justering sker av lönerna för anställda i aktiv tjänst och pensioner till pensionerade f.d. anställda, och genom vilken med verkan från och med den 1 juli 2020 en uppdatering sker av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till anställda i aktiv tjänst som tjänstgör på tjänstgöringsorter i och utanför EU, på pensioner till pensionerade f.d. anställda enligt deras bosättningsland och på pensionsöverföringar. Ytterligare upplysningar om metoden finns på Eurostats webbplats (”Statistics Database” > ”Economy and finance” > ”Prices” > ”Correction coefficients”).) 2020/C 428/11