kohtuasi C-54/18: Euroopa Kohtu (neljas koda) 14. veebruari 2019. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per ilPiemonte eelotsusetaotlus — Itaalia) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlusversus Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno ePinerolo (Eelotsusetaotlus — Riigihange — Vaidlustusmenetlused — Direktiiv 89/665/EMÜ — Artiklid 1 ja 2c — Pakkujate kvalifitseerimise ja hankemenetlusest kõrvale jätmise otsuste vaidlustamine — Kaebetähtaeg — Õigustlõpetav 30-päevane tähtaeg — Riigisisene regulatsioon, mis välistab võimaluse viidata hilisemate aktide vaidlustamisel pakkumuste vastavaks tunnistamise otsuse ebaseaduslikkusele — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikkel 47 — Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele)