Věc C-54/18: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Itálie) — Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus v. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo („Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Přezkumná řízení — Směrnice 89/665/EHS — Články 1 a 2c — Návrh na přezkum rozhodnutí o připuštění či vyloučení uchazečů — Lhůty pro podání návrhu na přezkum — Prekluzivní lhůta 30 dní — Vnitrostátní právní úprava, která vylučuje možnost namítat protiprávnost rozhodnutí o připuštění v rámci žaloby proti následným aktům — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu“)