Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001, muutettu 25 päivänä helmikuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 364/2004, nojalla myönnetystä valtiontuesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)