Kirjalik küsimus P-8950/10 Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) komisjonile. Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping – õiguspõhimõte