Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/930, 4. juuni 2019, millega kiidetakse heaks uluksigadel leviva sigade Aafrika katku likvideerimise programm Belgia teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3967 all) (EMPs kohaldatav tekst)