Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2412 z 20. decembra 2017, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2017/247 o ochranných opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2017) 9014] (Text s významom pre EHP )$