Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2412 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 9014) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$