Schriftelijke vraag E-1490/05 van Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) aan de Commissie. Grensovergangen in Aragón