2013/247/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2013 , σχετικά με το μέτρο ενίσχυσης SA.24123 (2012/C) (ex 2011/NN) που έθεσαν σε εφαρμογή οι Κάτω Χώρες Εικαζόμενη πώληση γης κάτω από την τιμή αγοράς από τον δήμο Leidschendam-Voorburg [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 87] Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ