Asia T-336/06: Kanne 27.11.2006 — 2K-Teint ym. v. EIP ja komissio