P7_TA(2013)0417 Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD)) P7_TC1-COD(2012)0066 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. října 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/…/EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES