VÄLIAIKAINEN MIETINTÖ esityksestä neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin välisen kumppanuutta koskevan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (12183/1/2011 - C8-0059/2015 - 1998/0031R(NLE)) Ulkoasiainvaliokunta Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu