Euroopa Liidu toimimiselepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonilei ole vastuväiteid (EMPs kohaldatav tekst)