Komission asetus (EY) N:o 883/2001, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta