Komission asetus (EY) N:o 660/2007, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007 , maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta