TITJUR komissio v. Ranska Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 2 päivänä toukokuuta 1996. # Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta. # Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Direktiivi 92/50/ETY. # Asia C-234/95.