Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/2050 annettu 10 päivänä joulukuuta 2020, poikkeuksien myöntämisestä tietyille jäsenvaltioille yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannalla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1700 soveltamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8595) (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, kroaatin-, liettuan-, maltan-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, sloveenin- ja suomenkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)