Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto - Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamisesta — KOM(2006) 785 lopullinen — 2006/0274 COD