Komission asetus (EY) N:o 160/2007, annettu 15 päivänä helmikuuta 2007 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön