Zaak T-863/19: Arrest van het Gerecht van 16 december 2020 — Production Christian Gallimard/EUIPO — Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD – Oudere Uniewoordmerken GALLIMARD – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Begripsmatige vergelijking – Familienamen – Autonome onderscheidende plaats – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]