Дело T-863/19: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — Production Christian Gallimard/EUIPO — Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD“ — По-ранни словни марки на Европейския съюз „GALLIMARD“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Концептуално сравнение — Фамилни имена — Самостоятелно отличително положение — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 [понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001])