Rozhodnutie Komisie z 27. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 92/452/EHS stanovujúce zoznamy skupín pre odber embryí schválených v tretích krajinách pre vývoz embryí hovädzieho dobytka do spoločenstva (oznámené pod číslom dokumentu C(2001) 451)Text s významom pre EHP