Decyzja Komisji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniająca decyzję 92/452/EWG ustanawiającą wykazy zespołów pobierania zarodków zatwierdzonych w państwach trzecich do wywozu do Wspólnoty zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 451)Tekst mający znaczenie dla EOG