Komisijas Lēmums (2001. gada 27. februāris), ar kuru groza Lēmumu 92/452/EEK, ar ko izveido to embriju ieguves brigāžu un embriju gatavošanas brigāžu sarakstus, kuras apstiprinātas trešās valstīs liellopu embriju izvešanai uz Kopienu (paziņots ar dokumenta numuru C(2001) 451)Dokuments attiecas uz EEZ