2001/184/EY: Komission päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2001, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 451)