Komission asetus (EY) N:o 1009/2007, annettu 30 päivänä elokuuta 2007 , vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta