Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/396 оd 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga Provedbenoj odluci (EU) 2020/1809 o određenim zaštitnim mjerama povezanima sa slučajevima izbijanja visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2021) 1547) (Tekst značajan za EGP)