Komission päätös , tehty 30 päivänä lokakuuta 2007 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5238) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/716/EY)