Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta/Lag om ändring av trafikförsäkringslagen