Дело F-106/07: Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 март 2009 г. — Giaprakis/Комитет на регионите (Публична служба — Длъжностни лица — Заплата — Превод на част от възнаграждението извън държавата по месторабота — Член 17, параграф 2, буква б) от Приложение VII към стария Правилник — Жилищно-спестовен влог — Искане за връщане на надплатени суми — Условия — Нередовност на преводите — Очевиден характер на нередовността)