Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. studenoga 2019. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))