LAUSUNTO sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) Valmistelija: Dennis de Jong