Výhľadové stanovisko Výboru regiónov Prínos európskych regiónov k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klimatických zmien a energie s osobitným dôrazom na dohovor starostov