Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa / Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007) 30/03/2007, viimeksi muutettuna lailla / ändrad senast genom lagen (603/2018) 10/08/2018