Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/915 z dnia 25 czerwca 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę w specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Riso Nano Vialone Veronese” (ChOG)]