Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1585 z 24. septembra 2019 o stanovení pravidiel rozloženia prevádzky v súlade s článkom 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 pre letiská Amsterdam Schiphol a Amsterdam Lelystad [oznámené pod číslom C(2019) 6816] (Text s významom pre EHP)