Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8853 — AXA / CDC / Cible dans Toulon Grand Var) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )