Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10073 — Vitol/Drax Generation) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 22/01