2014/514/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 31 juli 2014 om godkännande av laboratorier i Republiken Korea för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet [delgivet med nr C(2014) 5352] Text av betydelse för EES